Jdi na obsah Jdi na menu
 

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva na pronájem honebních pozemků

Uzavřená ve smyslu zákona o myslivosti č. 449/20001

Článek I.

Smluvní strany

 

Pronajímatel:        Honební společenstvo Kobylice, 504 01 Nový Bydžov zastoupené starostou Jaroslavem Novotným a místostarostou Jiřím Knytlem.

IČO:71157719

Nájemce: Myslivecké sdružení Řasov – Kobylice, 504 01 Nový Bydžov zastoupené předsedou Miroslavem Novotným a mysliveckým hospodářem Martinem Havlíčkem.

         IČO: 49334425 č.ú. : 1082283319/0800

 

Uzavírají tuto smlouvu o pronájmu společenství honitby:

Článek II.

Předmět pronájmu

 

1.  Pronajímatel má sdruženy honební pozemky v Honebním společenství Kobylice o celkové výměře 601 ha v tomto členění:

 

Lesní pozemky                  380 ha

Zemědělské pozemky             194 ha

Vodní plochy                   20 ha

Ostatní plochy                   7 ha

 

2.  Uvedené honební pozemky se dotýkají sousedních hranic honitby, které začínají od křižovatky státní silnice Nový Bydžov s odbočkou do Prasku, které pokračují po hlavní silnici přes obec Kobylice, která pokračuje podél lesa Ohrada až na jihovýchodní okraj tohoto lesa. Od konce lesa Ohrada odbočuje po hranici lesa a přilehlého pole HS Nechanice se stáčí doleva směrem severním a pokračuje od rohu lesa Ohrada po polní cestě až na okraj lesa Březovec. Odtud se stáčí doprava podle kraje lesa Březovec a přilehlého pole až na hranici lesa Březovec a Kvasovec. Po této hranici pokračuje, až k poli Honebního společenství Petrovice kde se stáčí doleva až na lesní cestu Kobylice, Lodín u Šranku. Dále pokračuje podél lesa a pole, stáčí se doprava až na státní silnici Lodín-Králíky-Chmelovice až na křižovatku asfaltové cesty RD Králíky. Odtud pokračuje směrem jižním po asfaltové cestě až k severnímu okraji lesa Trniny. Proti tomuto rohu lesa Trniny odbočuje z asfaltové cesty přes pole doleva a pokračuje po hranici lesa Trniny až na východní okraje tohoto lesa.

Zde se stáčí doprava až na jižní okraj lesa Trniny a od rohu lesa přetíná pole směrem na křižovatku silnice Prasek-Nový Bydžov, to je do výchozího bodu.

Článek III.

Stanovení normovaných a minimálních stavů zvěře

 

1.  V souladu s § 3 odst. 2 zákona a prováděcí vyhlášky č. 491/2002 Sb. jsou stanoveny pronajímateli plánované druhy zvěře v pronajímané honitbě, a to tyto normované a minimální stavy zvěře včetně zařazení honitby do jakostních tříd.

 

Druh zvěře  Na výměře   Ks/1000 ha  Jakost. Normov.   Minim.      Koef.

                   ha   KS/100 ha  třída   stav      stav         oč. prod.

 

Srnčí les   380         122         1           46          10          1

Zajíc       500           17        2 D         85          25          0,5

Bažant      200           20        2 D         40          10          0,5

 

2.  Dančí zvěř není v honitbě na přání vlastníků lesních pozemků v honitbě normována. Stanovené normované a minimální stavy zvěře při změně podmínek pro její plánování by se mohlo změnit na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy myslivosti prvního stupně tj. městského úřadu v Novém Bydžově OVŽP, oddělení životního prostředí, které uznalo honitbu HS Kobylice pod č.j. OVŽP 1466/03/206-1/27-Še 26.3.2003.

 

Článek IV.

Doba pronájmu

 

1.  Smlouva o pronájmu honitby se uzavírá na dobu 10 let, to je od 1.4.2013 do 31.3.2023. Nájemce honitby bude mít za povinnost hradit škody způsobené zvěří na pronajatých honebních pozemcích.

2.  Smlouva o pronájmu honitby může zaniknout dle zákona o myslivosti č. 449 podle § 33 odst. 6:

 

 

 

 

a)  Uplynutím doby

b)  Zánikem honitby

c)  Přestane-li nájemce splňovat podmínku v § 22 odst. 3 uvedeného zákona

d)  Dohodou

e)  Výpovědí pronajímatele nebo nájemce pro nedodržování podmínek smlouvy o nájmu

f)  Rozhodnutím orgánu státní správy myslivoti při ohrožení životního prostředí

 

3.  Není-li zákonem o myslivosti stanoveno nebo není-li smlouvou jinak upraveno, řídí se právní vztahy o nájmu honitby ustanovením občanského zákoníku o nájmu.

 

Článek V.

Užívání předmětu pronájmu

 

1.  Nájemce je povinen užívat honitbu v souladu s platnými předpisy o myslivosti. Provozování mysliveckých zařízení bude zajišťovat ve své režii. Nájemce může při provozování honitby a výkonu práva myslivosti používat dopravní síť, jež není určena veřejnosti a je vlastnictví členů honebního společenstva.

 

 

Článek VI.

Cena pronájmu honitby

 

1.  Pronájem honitby pronajímatelem bude prováděno za dojednané nájemné, které platí honební společenstvo majitelům pozemků povýšené o 2 Kč až 5 Kč za 1 ha pronajímaných pozemků.

2.  

 

1.  Výše pronájmu, které platí pronajímatel za užívání honebních pozemků členům honebního společenstva, byla za jednotlivé druhy pozemků dojednána v této výši:

 

Lesní pozemky 380 ha á 36 Kč -  13680Kč

Zemědělské pozemky Pozemkový fond ČR 14 ha á 10Kč - 140 Kč  
Ostatní zeměd.pozemky vč. Vodní plochy 207 ha á 5Kč - 1035 Kč

    

  Nájemné placené pronajímatelem celkem  14855 Kč

 

 

 

3.  Výše tohoto nájemného povýšeného podle čl. VI bodu 1 v jednotlivých letech pronájmu bude nájemci předepisováno vždy na závěr roku 15.12. tak, aby mohlo být uhrazeno do konce tohoto roku.

 

 

 

Článek VII.

Ostatní ujednání

 

1.  Smlouva sepsána v pěti stejnopisech, z nichž po dvou stejnopisech obdrží pronajímatel a nájemce. Jeden stejnopis obdrží orgán státní správy myslivosti, který povoluje provozování honitby.

2.  Smlouvou je možno měnit nebo doplnit po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemnou formou.

3.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je sepsána podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě a vážně, prosta jakéhokoliv omylu, nebyla učiněna v tísni, a proto na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji uvedeného dne podepisují.

 

 

V Kobylici 1. dubna 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------  ------------------------------

Jaroslav Novotný – Jiří Knytl      Miroslav Novotný–Martin Havlíček

  Starosta , místostarosta         předseda MS , myslivecký hospodář

         pronajímatelé                       nájemci