Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy

STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA   

 

Čl. 1

Založení honebního společenstva

1. Název: Honební společenstvo Kobylice,  zkráceně  HS Kobylice    IČO 71157719     Sídlo:  Kobylice 51 50401 Nový Bydžov

2. Honební společenstvo je právnickou osobou vytvořenou podle zákona č. 449/2001 Sb., o     myslivosti.

3. Honební společenstvo bylo založeno dne 3.3. 2003 na dobu  neurčitou.

 

Čl. 2

Působnost a poslání honebního společenstva

1. Honební společenstvo je založeno za účelem vytvoření a využití společenstevní honitby.  

2. Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikání jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky.

3. Honební společenstvo spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšími státními orgány, s vlastníky, popřípadě uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty     působícími na úseku myslivosti a ochrany přírody.

 

Čl. 3

Vznik a zánik členství v honebním společenstvu

1.    Členy honebního společenstva se mohou  stát pouze  vlastníci nebo spoluvlastníci  (dále jen  „vlastníci“) honebních pozemků začleněných do  společenstevní honitby.

2.    Vlastníci honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil do       společenstevní honitby, se stávají řádnými členy honebního společenstva, pokud do 30       dnů od doručení vyrozumění o přičlenění oznámí písemně honebnímu společenstvu, že        trvají na členství.

3.    Převede- li člen honebního společenstva  vlastnické právo k honebním pozemkům, které       jsou součástí společenstevní honitby, jeho členství v honebním společenstvu zaniká;       nabyvatel těchto pozemků se stane členem, pokud do 30 dnů ode dne vzniku svého       vlastnického práva oznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí;        to platí  obdobně  o zániku členství úmrtím člena a o vzniku členství dědici.

4.    Člen honebního společenstva  může ukončit své členství na základě písemného oznámení       doručeného starostovi honebního společenstva; členství zaniká posledním dnem        kalendářního roku, ve kterém bylo oznámení učiněno.

5.    Jiní vlastníci honebních pozemků v obvodu společenstevní honitby se  stávají členy honebního společenstva na základě podané přihlášky a rozhodnutí valné hromady.

6.     Členství v honebním společenstvu dále zaniká, staly- li se všechny honební pozemky člena v obvodu honitby pozemky nehonebními.

7.    Osoba, jejíž členství v honebním společenstvu zaniklo, má nárok na  vypořádací podíl. Vypořádací podíl se  této osobě vyplatí po schválení roční účetní uzávěrky; vypočte se  z v ní uvedených finančních prostředků honebního společenstva jako podíl odpovídajícím výměře honebních pozemků, které bývalý člen vlastní, k výměře honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu.

8.    Honební společenstvo vede seznam svých členů, v němž se zapisuje  počet hlasů       jednotlivých členů, název, sídlo a identifikační číslo člena, jde- li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení a  trvalé bydliště fyzické osoby, která je členem.

9. Honební společenstvo je povinno každému svému členu na jeho písemnou žádost  a jen za       úhradu nákladů vydat opis seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to       nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

1.    Člen honebního společenstva má tato základní práva

-         účastnit se jednání a rozhodování na valných hromadách,

-         volit a být volen do orgánů honebního společenstva,

-         podílet se na rozdělení čistého výtěžku, 

-         podávat písemné podněty, návrhy a stížnosti orgánům honebního společenstva,

-         obdržet na požádání opis seznamu členů nebo jeho části, kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části za úplatu

-         obdržet při zániku členství vypořádací podíl v případech uvedených ve stanovách.

2.  Člen honebního společenstva má tyto základní povinnosti

-         plnit ustanovení těchto stanov,

-         plnit rozhodnutí přijatá orgány honebního společenstva,

-         podílet se na úhradě případných škod způsobených honebním společenstvem.

-         podílet se na úhradě nákladů spojených s vytvářením společenstevní honitby.

 

 

Čl. 5

Působnost  valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem honebního společenstva.

2. Do působnosti valné hromady náleží :

a) volba a odvolání honebního starosty, který  je zároveň předsedou honebního výboru, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru z řad členů honebního      společenstva,

b) schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru o finančním hospodaření a o použití čistého výtěžku, včetně případných návrhů půjček a úvěrů nebo jakýchkoliv návrhů závazků, které mohou významným způsobem ovlivnit hospodaření honebního společenstva,

c)         rozhodnutí o změně stanov, o návrhu změny honitby (§ 31 zákona o myslivosti),

d)        rozhodovat o způsobu využití společenstevní honitby, včetně uzavření , změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby,

e)         rozhodnutí o přijetí vlastníka honebního pozemku za člena,

f)          rozhodnutí o způsobu majetkoprávního vypořádání pro případ zániku honebního       společenstva,

g)         rozhodnutí o zrušení honebního společenstva a případně o jmenování likvidátora,

h)         rozhodnutí o rozdělení nebo sloučení s dalším honebním společenstvem,

i)           rozhodnutí o dalších otázkách, stanoví – li tak zákon o myslivosti nebo vyhradí – li  si to valná hromada.

 3. Rozhodnutí o způsobu využití společenstevní honitby svěřuje valná hromada těmito     stanovami do působnosti honebnímu výboru.

 

 

Čl. 6

Jednání valné hromady

1. Valnou hromadu  svolává honební starosta zpravidla jednou ročně. Je povinen vyrozumět všechny členy honebního společenstva o konání valné hromady s uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání. 

2. Valná hromada se svolává oznámením zveřejněném na úřední desce obce Kobylice a na webových stránkách https://hskobylice.estranky.cz/ nejpozději 15 dní před jejím konáním.

3. Člen nebo členové honebního společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10%  všech hlasů,     mohou požádat honebního starostu o svolání valné hromady k projednání navržených     záležitostí (mimořádnou valnou hromadu). Honební starosta je povinen do 30 dnů od     doručení této žádosti takovou valnou hromadu svolat; pokud ji nesvolá, má právo ji svolat     člen nebo členové, kteří podali žádost o její svolání.

4. Projednat záležitost, která nebyla uvedena  v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem všech přítomných členů. Návrh na uzavření, změnu nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby a návrh o finančním hospodaření a o použití čistého výtěžku  musí být k nahlédnutí u honebního starosty nejpozději 15 dní před konáním valné hromady. Povinnosti uvedené v tomto bodě pro honebního starostu platí i pro honebního  místostarostu a člena nebo členy, kteří podle předchozích bodů mohou svolat valnou   hromadu.

5. Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního společenstva. Člen    se může na jednání valné hromady nechat zastoupit jinou osobou,  která předloží plnou      moc na jednání té, které valné hromady s uvedením pověření k hlasování. Na  rozhodování se členové  podílejí podle výměry honebních pozemků, které vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi jeden hlas.

6. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové honebního    společenstva nebo jejich zástupci,  kteří  disponují alespoň polovinu hlasů.  Nesejde- li se    potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od     stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za     jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů honebního    společenstva. K rozhodnutí podle článku 5 odst. 2 písm. b), c) a  d) a  odst.3 se vyžaduje souhlas tří    čtvrtin  hlasů přítomných členů.       

8. O jednání valné hromady musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá     rozhodnutí. Zápis podepisuje honební starosta nebo honební místostarosta a valnou     hromadou zvolený zapisovatel. Každý člen honebního společenstva může, na své   náklady,  požádat o vydání  kopie zápisu nebo jeho části.

9. Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou   hromadu.   V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh      

   rozhodnutí členům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají  učinit písemné vyjádření. Nevyjádří- li se člen ve lhůtě, platí, že souhlasí. Osoba, která předložila návrh    rozhodnutí, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům. Většina se počítá    z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům.

1O. Považuje- li člen honebního společenstva rozhodnutí valné hromady za nezákonné nebo   odporující stanovám, může do 15 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl, nejpozději    však do 3 měsíců od konání valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil neplatnost    rozhodnutí valné hromady, jinak jeho právo zaniká; toto platí obdobně i pro rozhodnutí    přijaté podle bodu 8.

 

Čl. 7

Honební starosta

1. Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek a je jeho statutárním  orgánem.   Honebního starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje honební místostarosta, který pak    jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny honebnímu starostovi.

2. Honebního starostu a honebního místostarostu volí valná hromada na období 10 let a to    z členů honebního společenstva nebo z fyzických osob, které navrhne člen HS.

3. Jestliže honební starosta zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční   období, vykonává tuto funkci místostarosta až do zvolení nového honebního starosty nejbližší valnou hromadou.

 

4. Honební starosta kromě působnosti uvedené v bodu 1.:

a)    obstarává všechny záležitosti honebního společenstva, které nepatří do působnosti valné hromady, s výjimkou těch záležitostí, jejichž rozhodování si valná hromada       vyhradila; je povinen řídit se pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními  předpisy a stanovami; za svoji činnost valné hromadě odpovídá,

b)   rozhoduje po předchozím souhlasu honebního výboru o způsobu využití      společenstevní honitby, včetně uzavření, změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu  honitby, jestliže valná hromada tuto působnost  na  honební výbor  přenesla,

c)    připravuje popřípadě zajišťuje přípravu podkladů a návrhů pro jednání valné hromady (její působnost podle článku 5),  zprávu o činnosti za období od minulé valné hromady  a návrh činnosti na další období.

d)   svolává a řídí jednání valné hromady,

e)    realizuje usnesení valné hromady,

f)     dbá na dodržování právních předpisů v činnosti honebního společenstva,

g)    uděluje plnou moc k zastupování honebního společenstva, pokud je nemůže zastoupit sám nebo je nemůže zastoupit místostarosta,

10. Pečuje o majetek honebního společenstva,

11. Vede seznam členů honebního společenstva,

12. Odpovídá za  dokumenty honebního společenstva, které musí být uchovávány  po celou dobu jeho existence., t. j. především vyhotovení stanov a seznamu členů s vyznačením registrace, rozhodnutí o uznání společenstevní honitby včetně jejího mapového zákresu, zápisy z jednání valných hromad a honebního výboru.

13. Honební starosta je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Honební starosta odpovídá honebnímu společenstvu za škodu, kterou způsobil porušením   právních povinností při výkonu funkce. V řízení proti honebnímu starostovi zastupuje honební společenstvo určený člen honebního výboru, a není- li honební výbor zvolen,  kterýkoliv člen honebního společenstva.

 

Čl. 8

Honební výbor

1. Honební výbor je 3 (5,7) členný a  tvoří jej honební starosta, honební místostarosta a dalších  člen.

2. Honební výbor svolává honební starosta nejméně 15 dní předem.

3. Jednání  honebního výboru se koná  zpravidla  čtyřikrát ročně a mohou účastnit pozvané     osoby.

4. Honební výbor na základě pověření valné hromady, rozhoduje o způsobu využití       společenstevní honitby, včetně uzavření,  změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu      honitby.

5. Honební výbor je schopný se usnášet, je- li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

6. K přijetí usnesení honebního výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů; při      rovnosti hlasů je rozhodující hlas honebního starosty.

7. O jednání honebního výboru  musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá    rozhodnutí. Zápis podepisují honební starosta a další člen výboru.

8. Při obstarání záležitostí honebního společenstva má honební výbor postavení honebního    starosty, s výjimkou práva zastupovat honební společenstvo navenek a s výjimkou udělení    plné moci.

 

 

 

 

Čl. 9

Využití honitby

Honební společenstvo Kobylice jako držitel společenství honitby ji pronajme.

 

 

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

1. Honební společenstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové honebního    společenstva ručí za závazky honebního společenstva.

2. Majetek HS tvoří :

a) příjmy z pronájmu společenstevní honitby,

b) dary a dědictví,

c) půjčky a úvěry a úroky z vkladů,

d) jiné příjmy,

 3. Honební společenstvo vede účetnictví podle předpisů o účetnictví a postupů MF ČR.

 

 

Čl. 11

Zrušení a zánik honebního společenstva

1.    Honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku honebních společenstev vedených orgánem státní správy myslivosti. Zániku honebního společenstva předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace.

2. Honební společenstvo se zrušuje s likvidací:

a) dnem zániku společenstevní honitby,

b) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního společenstva, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato; rozhodnout o zrušení lze pouze tak, aby nejpozději v den zrušení zanikla smlouva o nájmu honitby, je- li uzavřena.

3. Honební společenstvo se zrušuje bez likvidace rozdělením nebo sloučením do jiného honebního  společenstva nebo splynutím dvou nebo více honebních společenstev.

4. Na likvidaci majetku a závazků zrušeného honebního společenstva se použijí předpisy o       likvidaci majetku a závazků obchodních společností. Zjistí-li likvidátor kdykoliv       v průběhu likvidace, že majetek zrušeného honebního společenstva je předlužen, je       povinen navrhnout prohlášení konkursu. Skončí-li likvidace majetkovým zůstatkem,       rozdělí jej likvidátor mezi členy honebního společenstva vedené v seznamu členů ke dni       vstupu do likvidace,  a to podle počtu jejich hlasů.

5.    Likvidátora jmenuje a  jeho odměnu stanoví valná hromada honebního společenstva.       Neučiní- li tak bez zbytečného odkladu, je likvidátor jmenován soudem.

6.    Zrušení honebního společenstva  a vstup do likvidace včetně jména, příjmení a místa trvalého pobytu likvidátora je honební společenstvo povinno bezodkladně oznámit       orgánu státní správy myslivosti, který vede rejstřík honebních společenstev.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

  

   Tato změna stanov  byla  přijata na valné hromadě honebního společenstva Kobylice  konané dne   9.2.2013